วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ 2559 กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2559

ปีงบประมาณ 2559 กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2559


ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ 2559
- นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 23 อัตรา
- นายทหารประทวน จำนวน 92 อัตรา
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น http://rtarf.mi.th 12 พ.ค. - 22 พ.ค. 2559
วุฒ ปวช. ปวส. ป.ตรี


สั่งแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย


วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครสอบ สศช. 2559 วุฒิ ปวส.

ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครสอบ สศช. 2559 วุฒิ ปวส.


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :    11500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :    
๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ 
๒.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 

2.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :    11500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ 
๒.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 

เปิดรับสมัคร :    วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร : ไฟล์แนบ
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

อนุปริญญา-ปวส กรมสรรพากร เปิดสอบแข่งขันข้าราชการ 2559

อนุปริญญา-ปวส กรมสรรพากร เปิดสอบแข่งขันข้าราชการ 2559วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559
กรมสรรพากร
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :        เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
               เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :      ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท :        ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 103 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
                - อนุปริญญา
ประกาศรับสมัคร :<=
Website : http://job.rd.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

พนักงานราชการ เปิดสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 22 อัตรา 59


พนักงานราชการ เปิดสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 22 อัตรา 59


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการศึกษา นักวิจัย บริหารงานทั่วไป ตรวจสอบภายใน โสตทัศนศึกษา พัสดุ
ประเภท :    วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    22 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ป.โท ป.ตรี ปวส.
ประกาศรับสมัคร :  
Website :    http://lps.snru.ac.th/th

รายละอียด แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 59 
นักวิชาการศึกษา
สารบัญ
แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 59(นักวิชาการศึกษา)
รายละเอียด
- การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้ทราบ
- การใช้ภาษาที่ถูกต้องและการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
- การบริหารและการบริหารการศึกษา
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
- ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 59(นักตรวจสอบภายใน)
รายละเอียด
- การจัดการการตรวจสอบภายใน
- ข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
- ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบการการตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 59(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
รายละเอียด
- แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 59(เจ้าพนักงานพัสดุ)
รายละเอียด
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- พัสดุวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding)
- สรุประบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ _GFMIS_
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- MP3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ ศ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 59(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
รายละเอียด
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- การใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- การผลิตสื่อวีดิทัศน์
- การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- คู่มือการบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
- ถาม – ตอบ  โสตทัศนศึกษา
- แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่และนักประชาสัมพันธ์
- แนวข้อสอบนักโสตทัศนศึกษา
- บทบาทของสื่อในการสื่อสาร เพื่องานประชาสัมพันธ์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 59(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
รายละเอียด
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ _อัตนัย
- ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบระบบโครงสร้างและหลักการจัดการฐานข้อมูล
- แนวข้อสอบวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบจัดจำหน่าย แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 59
- เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-

รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับแนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 59 เตรียมตัวสอบ
ติดต่อทาง https://www.facebook.com/KittiTest
โทร 0843767277
=============================== 
สนใจแนวข้อสอบกรุณาชำระเงิน
โอนเงินที่ ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 3662509247 
ชื่อกิตติยา สิมมา
=============================== 
----------------------------------------------------
** คลิ๊ก++ ดูข่าว แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 59 **
https://www.facebook.com/KittiTest
ติดตาม ข่าวเปิดสอบงานราชการ ทุกหน่วยงานได้ที่
https://www.facebook.com/KittiTest

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

การประปานครหลวงเตรียมเปิดสอบพนักงานปี2559


#การประปานครหลวงเตรียมเปิดสอบพนักงานปี2559
http://job.mwa.co.th
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559)